גורם מתפעל

ע"פ הוראות משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, גורם מתפעל הינו מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.

על מנת שהגורם המתפעל הנבחר ע"י המעסיק יבצע עבודתו כנדרש יש להעביר הרשאת מעסיק לכל אחד מהיצרנים הרלוונטים לאותו מעסיק.

פעולות אפשריות לגורם מתפעל:

  • הפקדה וסליקת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק.
  • קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.
  • קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין.
  • קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי.
  • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
  • צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק.
  • קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.