ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו הסכם שהמבוטח עושה מול חברת ביטוח. בעת מקרה פטירה ישולם למבוטח ו/או למשפחתו תשלום קבוע מראש. התשלום החודשי אותו משלם המבוטח נקבע מראש לפי גורמי סיכון ידועים, כגון: גיל המבוטח, מצב בריאותי וכדומה.

בעת אסון, יש להתמודד עם השלכות קשות ובלתי צפויות, ביטוח חיים נועד להבטיח שקט כלכלי למשפחה במקרים שכאלו:

  • במקרה מוות של המבוטח, ישולם סכום הביטוח בסכום חד פעמי למוטבים.
  • ניתן לרכוש את הביטוח ככיסוי משלים לביטוח חיסכון פנסיוני, או כביטוח עצמאי.
  • סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח והוא צמוד למדד.