אובדן כושר עבודה

  • פיצוי חודשי בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח.
  • המבוטח יחשב כמי שאיבד באופן מוחלט את כושר עבודתו אם עקב תאונה או מחלה, נשלל ממנו כושר העבודה באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות לעסוק בעיסוק בו עסק לפני מועד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיו נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, לפני קרות מקרה הביטוח.
  • כיסוי לנכות חלקית בשיעור מ-25% ועד שיעור 74%